תקנון

רסטרטו יבוא ושיווק בע"מ

תקנון תנאי שימוש

 1. כללי

  1. אתר Ristretto at home (להלן "האתר") הינו בבעלותה של ומופעל על-ידי רסטרטו יבוא ושיווק בע"מ (להלן "החברה", "אנחנו", "שלנו" או כל הטייה דומה). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי מזון פרימיום המיובא על ידינו (להלן: "המוצרים").

  2. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה ו/או רכישת מוצרים באתר, על ידי משתמשי האתר, בין אם רשומים או לאו (להלן: "המשתמשים"), והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות וכן להתעדכן בהוראות אלו מעת לעת.

  3. מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמשתנה ומעודכנת מעת לעת, היא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו, ועל המשתמשים לקרוא אותה על מנת להבין טוב יותר כיצד החברה משתמשת במידע שנאסף אגב השימוש באתר. אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפיכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש או גלישה באתר.

  5. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

  6. מובהר בזאת, כל שימוש בכל לשון מגדר נעשית מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד.

 2. שימושים אסורים באתר

  1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

   1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

   2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

   3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

   4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.

   5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

   6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

   7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

  2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 3. תוכן האתר

  1. החברה משווקת מוצרים ללקוחות קצה באמצעות האתר, אשר נרכשים מהיצרן של המוצר. במסגרת תיווך זה, החברה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע"י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים אשר סופקו על ידי יצרנים ופורסמו באתר. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד החברה לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, והחברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.

  2. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים מהאתר וכן לקבוע את אופן מכירתם או את מחירם.

  3. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו והמוצרים הנמכרים בו מותאמים לישראל ומיועדים לשימוש בישראל ומוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'), הכל אלא אם כן צוין אחרת.

  4. למרות ניסיונות החברה לשמור על תוכן האתר נכון, מלא ועדכני, יתכן והתוכן לעיתים אינו יהיה שלם או עדכני וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

  5. תכונות, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים המוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד ונועדו לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר.

  6. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה או בתוכן של צד שלישי (ולרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה או פרסומת באתר), יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן האתר או בשל פגיעה במשתמש או בפרטיותו בעקבות שימוש כאמור.

  7. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם או שיפורסם באתר יהיו עד גמר המלאי וניתנים לשינוי, עדכון או ביטול על-ידי החברה בכל עת.

  8. על מנת להקל על המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר, החברה משתמשת בעוגיות (cookies), ובכך בין היתר חוסכת למשתמשים את הצורך להזין מחדש את פרטיהם האישיים בכל ביקור. כל משתמש יכול לסרב לשימוש החברה בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן דרכו הוא גולש באתר.

 4. הרשמה

  1. על מנת להשתמש בשירותים, ייתכן ותידרש להירשם וליצור חשבון באתר (להלן: "החשבון"). אתה מתחייב שלא ליצור יותר מחשבון אחד באתר, וכן שלא לבחור שם או שם משתמש של אחר על מנת להתחזות לאותו אחר או ללא רשותו של אותו אחר וכן שלא להשתמש בשם או שם משתמש שהוא בוטה, מזלזל או פוגעני. כמו-כן, לא תשתמש בחשבון של אחר ללא רשותו של אותו אחר.

  2. אתה ואתה בלבד אחראי באופן מלא על כל הפעילות שמתבצעת באתר תחת החשבון שלך. באחריותך המלאה לקבוע סיסמה מאובטחת דיו לאתר וכן לשמור על ביטחונה של אותה סיסמה. עלייך להודיע לנו באופן מיידי על כל שינוי בזכאותך להשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו וכן על פריצה או כניסה לא מורשית לחשבונך. באפשרותך למחוק את החשבון בכל עת, אם תבחר לעשות כן.

  3. על-ידי הרשמה לאתר ויצירת חשבון, אתה מתחייב כי כל מידע שתספק בפרטי החשבון או בכל דרך אחרת באמצעות האתר, יהיה נכון, מלא ומדוייק וכי תשמור על המידע מעודכן, נכון ומלא בכל עת. כמו-כן, אתה מתחייב כי אין כל מניעה בחוק, בתקנות או בהסכם לשימושך באתר או ליצירת החשבון.

 5. הזמנה

  1. המוצרים מוצגים באתר על מנת להזמין משתמשים להציע ולרכוש אותם, ולא כהצעה מחייבת מצד החברה. ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש מהווה הצעה מחייבת של המשתמש לרכוש מהחברה את אותם המוצרים, וההזמנה תשתכלל רק עם אישור ההזמנה מאת החברה בכתב, אשר ינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו-כן, מסירת פרטיים שגויים במסגרת החשבון יכולה להוביל לביטול ההזמנה על-ידנו, גם לאחר אישור ההזמנה.

  2. כל המוצרים באתר מוצגים בכפוף להיותם זמינים במלאי. אם לאחר ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, החברה תודיע למשתמש בהקדם האפשרי כי המוצר אינו במלאי ובמקרים מסוימים, תציע למשתמש מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה בנסיבות אלה, למשתמש לא תהא טענה בקשר לביטול האמור, למעט השבת כספים אשר שולמו בגין מוצר אשר לא סופק לו תחליף ראוי.

  3. לאחר ביצוע ההזמנה והעברת התשלום, לא יהיה זכאי המשתמש לבטל את ההזמנה, אלא כאמור בחוק. למרות האמור, החברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות לבקשת המשתמש לאחר שבוצעו, בכפוף לגביית דמי טיפול על-ידי החברה במקרה הצורך. הזמנות אשר נשלחו למשתמש לא יבוטלו.

  4. לחברה תהיה הזכות לבטל הזמנה, גם לאחר שאושרה על-ידי החברה, במקרה בו נפלה טעות באתר או בידי החברה, בין אם טעות סופר או טעות אחרת, בקשר למוצר הנכלל בהזמנה, טיבו, מחירו, זמינותו או תיאורו.

  5. בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר או אחריות, ניתן לפנות אל הספקים השונים או נציגיהם.

 6. משלוח

  1. אנו עושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה באופן מושלם. אם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- info@ristrettoathome.com וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו. ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981. במידה והחליט משתמש לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל המשתמש לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בכתובת info@ristrettoathome.com. במקרה כזה יזוכה המשתמש במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת info@ristrettoathome.com. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכלליותו של כל סעיף אחר בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת ומוסכם שהחברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים בגין ביטול ההזמנה.

  2. עלות משלוח המוצרים למשתמש וכן זמן האספקה כפופים לעלות ולזמני האספקה המפורטים בבעת ביצוע ההזמנה, וכן במדיניות החברה, הכל למעט הזמנות של מוצרים בעלות מעל הסכום הנקוב באתר, אשר פטורות מדמי משלוח. במקרה ובוצע משלוח לכתובת המפורטת בחשבון או לכתובת אחרת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, והמשתמש לא היה זמין לקבלת המשלוח, החברה תחייב את המשתמש בעלות של __ ש"ח (אף בגין הזמנות פטורות מדמי משלוח).

  3. לאחר משלוח, תהיה זו אחריות המשתמש לבדוק את תוכן המוצרים ואת התאמתם להזמנה שביצע. במקרה שבו ההזמנה שונה או אינה מלאה (לרבות אי התאמה מהותית בשל מוצרים שהתקבלו באיכות ירודה), אנא צור איתנו קשר לתיקון ההזמנה, תוך יום עסקים מיום קבלת ההזמנה. ככל והמשתמש לא יצור קשר עם החברה תוך המועד האמור, יראו בו כמי שאישר את התאמת המוצרים שקיבל להזמנה ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה.

  4. במקרה שבו מתעורר הצורך להחזיר מוצרים לחברה, על המשתמש ליצור קשר עם החברה תוך 24 שעות מקבלת המשלוח והמוצרים יוחזרו תוך זמן סביר, בהתחשב בטיב המוצר ובעמידותו (אך בכל מקרה, גם לגבי מוצרים שאינם מתקלקלים, לכל היותר תוך שבעה (7) ימים).

  5. אופן אריזת המוצרים יעשה לפי שיקול דעתה של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד החברה בקשר עם אריזת המוצרים.

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

  1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, ניתוחים, המלצות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

  2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

  3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 2. הגבלת אחריות

  1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

  2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה או מי מטעמה (לרבות כל דירקטור, נושא משרה, עובד, נציג או חברה קשורה) לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  3. החברה או מי מטעמה (לרבות כל דירקטור, נושא משרה, עובד, נציג או חברה קשורה), לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

   1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא וללא מגבלת זמן;

   2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

   3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

   4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

   5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

   6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

  4. החברה או מי מטעמה (לרבות כל דירקטור, נושא משרה, עובד, נציג או חברה קשורה) אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

  5. שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.

  6. למרות כל האמור בכל חוזה או הסכם, אחריות החברה או מי מטעמה (לרבות כל דירקטור, נושא משרה, עובד, נציג או חברה קשורה) כלפי המשתמש בכל מקרה לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש על המוצרים או ההזמנה שבקשר עימם קמה לחברה אחריות כלפיו.

  7. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 3. אבטחת מידע

החברה נוקטת אמצעים סבירים, בין אם פיזיים, אלקטרוניים או מדיניות, על מנת לשמור על פרטיות המידע באתר ועל מנת לציית לחוקי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע החלים עליה. למרבה הצער, העברה ושיתוף של מידע ברשת האינטרנט לעולם לא יהיו בטוחים לחלוטין. במקרה של פריצה, גניבה או כל אירוע אבטחת מידע אחר, החברה תנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להודיע לך על אותו אירוע, ככל שהאירוע ידוע לה, אך לא תשא בכל אחריות כלפייך בגין כל נזק עקיף, מיוחד או אגבי בקשר עם אירוע כאמור ואחריות החברה תהיה מוגבלת לאחריות המוטלת עליה באופן מפורש לפי הדין החל בהקשר זה.

 1. ציות לתנאים ושיפוי

  1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

  2. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 2. יצירת קשר

  1. החברה תהיה רשאית להשתמש בכתובת המייל שלך, מספר הטלפון שלך או כל אמצעי תקשורת אחר שאת פרטיו סיפקת לחברה במהלך ההתקשרות, על מנת ליצור איתך קשר ולמסור עדכונים או הודעות בכל הנוגע ל: (1) כל מידע בקשר עם החשבון; (2) כל מידע בקשר עם הזמנה באתר; (3) פתרון בעיות ושירות לקוחות בקשר עם האתר; (4) משובים על השימוש באתר; (5) הטבות, מבצעים ושירותים נוספים אשר יוצעו על-ידי החברה או דרך האתר; (6) כל עניין אחר הנדרש לצורך אכיפת תנאים אלו, מדיניות החברה, החוק החל או כל הסכם אחר בינך לבין החברה. ככל שלא תרצה להמשיך ולקבל עדכונים או הודעות כאמור, באפשרותך להודיע לנו על כך בכל עת באמצעות פרטי הקשר המפורטים בהסכם זה.

  2. החברה רשאית, ללא כל הודעה, לתעד, להקליט ולשמור כל שיחה ותכתובת בינך ובין החברה.

  3. ניתן ליצור עם החברה בכל עניין הנוגע לתנאים אלו או לאתר, בכתובת info@ristrettoathome.co.il

 3. זמינות ו/או שינוי האתר

  1. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

  3. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 4. סמכות שיפוט וברירת דין

  1. על כל שימוש באתר ועל כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש באתר, מהשירותים המוצעים בו ומכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 5. שונות

  1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.